Nadzor mobilnih oddelkov

Novice

Opis

Mobilni oddelki finančne uprave so dobro opremljene in prilagodljive ekipe, ki opravljajo finančni nadzor na celotnem ozemlju Slovenije. Uradne osebe mobilnih oddelkov lahko pri opravljanju nalog finančne uprave izvršujejo vsa pooblastila iz 14. člena zakona o finančni upravi. Opravljanje finančnega nadzora s strani uradnih oseb mobilnih oddelkov je namenjeno predvsem spoštovanju in zagotavljanju izpolnjevanja davčnih, carinskih, trošarinskih, okoljskih in drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava. Finančni nadzor je namenjen tudi preprečevanju in ugotavljanju goljufij, kaznivih ravnanj in drugih nepravilnosti ter zaščiti državljanov, varnosti in varstva okolja. Poleg učinkovitega nadzora in sankcioniranja predstavlja pomemben del aktivnosti mobilnih oddelkov tudi preventivno delovanje, usmerjeno k povečevanju prostovoljnega plačevanja obveznih dajatev in izpolnjevanja drugih obveznosti.

Mobilni oddelki so organizacijsko umeščeni v okvir osmih teritorialnih finančnih uradov kot samostojni oddelki, kar zagotavlja učinkovito in racionalno opravljanje nalog finančne uprave na celotnem ozemlju Slovenije. V posamezne mobilne oddelke je razporejenih od 11 do 33 uslužbencev, glede na teritorialne specifike in specializacijo za posamezne naloge finančne uprave.

Posebnosti mobilnih oddelkov:

 • uporaba posebne tehnične opreme (rentgen za pregled tovornih vozil, rentgen za pregled prtljage, kombi z opremo za detekcijo radioaktivnega sevanja, endoskopi, detektorji za odkrivanje skritega blaga, različno orodje za demontažo delov vozil, različni testerji idr.), službenih psov za odkrivanje prepovedanih drog, tobaka in tobačnih izdelkov; sredstev za zvezo (radijske postaje) in ustrezne računalniške opreme;
 • uporaba posebej označenih in opremljenih vozil (vozila s prednostjo): kombiji z mobilno pisarno, vozila za prevoz službenih psov in osebna vozila;
 • uslužbenci mobilnih oddelkov naloge opravljajo v uniformi ali civilni obleki, kadar je to potrebno za učinkovito izvedbo nalog;
 • uslužbenci mobilnih oddelkov imajo pravico in dolžnost nositi in uporabljati orožje, strelivo in druga prisilna sredstva (sredstva za vklepanje in vezanje, plinski razpršilec);
 • opravljanje nalog v neenakomerno razporejenem delovnem času (24/7/365);
 • izvajanje različnih samostojnih in skupnih operacij (z drugimi organi na nacionalnem in mednarodnem nivoju);
 • sodelovanje pri različnih promocijskih in drugih aktivnostih (predstavitve dela, sodelovanje z mediji, udeležba na raznih prireditvah idr.);
 • nudenje asistenc drugim organizacijskim enotam finančne uprave ter organizacijam in službam na nacionalnem nivoju;
 • zaznava in zbiranje pojavnih oblik raznovrstnih kršitev in sumov kršitev na terenu in njihovo posredovanje pristojnim organizacijskim enotam finančne uprave in drugim pristojnim organom.

Področja delovanja:

 • nadzor nad zaposlovanjem in delom na črno ter nedovoljenim oglaševanjem in širše na področju preprečevanja in zatiranja sive ekonomije (zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno: nadzor na področju gradbeništva, prometa s prevoznimi sredstvi, taksi prevozi, nadzor na sejmih in drugih javnih prireditvah, obravnava prejetih prijav sumov dela in zaposlovanja na črno, drugi ciljni nadzori po posameznih dejavnostih, ozaveščanje subjektov o prostovoljnem plačevanju davkov in prispevkov);
 • nadzor na davčnem področju (zakon o davku na dodano vrednost: registracija in deregistracija subjektov za DDV, zahtevki za vračilo DDV, vračila DDV tujcem; nadzor na področju gotovinskega poslovanja: izdajanje računov; zakon o davku na motorna vozila: preveritve pri odmeri davka na motorna vozila);
 • nadzor na področju prevozov v cestnem prometu (zakon o prevozih v cestnem prometu: nadzor dokumentacije in listin, ki jih morajo imeti prevozniki v cestnem prevozu blaga in potnikov; zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih: nadzor nad časom vožnje, odmori in počitki voznikov; nadzor na področju plačevanja DDV od storitev prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu; zakon o prevozu nevarnega blaga in zakon o motornih vozilih);
 • nadzor na področju trošarin in okoljskih dajatev (zakon o trošarinah: nadzor namenske uporabe energentov, nadzor na področju energentov in ostalega trošarinskega blaga – alkohol in alkoholne pijače, tobak in tobačni izdelki; nadzor nad predpisi o okoljskih dajatvah);
 • nadzor nad izvajanjem carinskih predpisov Evropske unije in na področju prepovedi in omejitev (zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti: uvoz, izvoz, tranzit blaga, status blaga idr., nadzor na področju prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin; zakon o orožju, zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih; zakon o ohranjanju narave; zakon o blagu z dvojno rabo; uredba o pošiljkah odpadkov in druge uredbe o omejevalnih ukrepih in predpisi s področja varovanja kulturne dediščine, varovanja intelektualne lastnine, ogroženih in zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst, nevarnih kemikalij in drugega blaga, ki je predmet prepovedi in omejitev);
 • nadzor vinjet (zakon o javnih cestah);
 • nadzor prevoza in prometa lesa ter gozdno lesnih sortimentov (zakon o gozdovih).

V okviru Finančnega urada Murska Sobota deluje , ki poleg upravljanja z anonimnim telefonom finančne uprave zagotavlja tudi koordinacijo posameznih operativnih aktivnosti, komunikacijo z notranjim in zunanjim okoljem ter številne druge naloge.