CbCR

Novice

Opis

Poročanje po državah (angl. Country-by-country reporting, CbCR) je letno poročanje mednarodnih skupin podjetij, katerih letni konsolidirani prihodki znašajo 750.000.000 EUR. Gre za enega izmed ukrepov Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju: OECD), katerih cilj je obdavčitev dobičkov tam, kjer so ustvarjeni.

Podjetja imajo davčno načrtovanje običajno za nekaj legitimnega, saj uporabljajo zakonite ureditve za zmanjšanje davčnih obveznosti. V zadnjih letih pa davčno načrtovanje postaja vse bolj izpopolnjeno in prestopa države meje, pri čemer vrzeli in neskladja v veljavnih mednarodnih davčnih pravilih lahko povzročijo, da dobički »izginejo« za davčne namene ali da pride do prenosa dobičkov v jurisdikcije brez obdavčitve ali z nizkimi obdavčitvami, kjer imajo podjetja malo ali nobene gospodarske dejavnosti. Takšno ravnanje je označeno kot zmanjševanje davčne osnove in prenašanje dobička (angl. Base Erosion and Profit Shifting Project, BEPS).

V zvezi s tem je OECD leta 2013 sprejel Akcijski načrt v zvezi z BEPS in v njem predstavil 15 ukrepov - BEPS ukrepov. Kot rezultat skupnega dela držav G20 in držav OECD ter široke vključenosti držav v razvoju in sodelovanja mednarodnih integracij, vključno z Evropsko unijo, so bila oktobra 2015 predstavljena in sprejeta Končna poročila 15 ukrepov zoper BEPS, ki so objavljena na spletni strani OECD   .

V zvezi z Ukrepom 13 se Končno poročilo nanaša na dokumentacijo o transfernih cenah in poročanje po državah s ciljem zagotoviti večjo transparentnost dokumentacije o transfernih cenah. Uvaja se tri-tirni pristop k dokumentaciji, in sicer:

  • Master file – splošna dokumentacija (informacije glede globalnega ekonomskega, pravnega, finančnega in davčnega poslovanja skupine multinacionalnih podjetij kot celote);
  • Local file – posebna dokumentacija (bolj podrobne informacije glede posameznih transakcij med subjekti v sestavi ter oblikovanje njihovih cen);
  • CbCR – poročilo po državah (krovno matično podjetje za vse svoje osebe v sestavi, v državi, kjer je rezident, poroča določene kategorije finančnih podatkov).

Ukrep 13 tako predvideva, da morajo mednarodne skupine podjetij, katerih letni konsolidirani prihodki znašajo 750.000.000 EUR, v poročilu po državah vsako leto in za vsako jurisdikcijo, v kateri poslujejo, navesti sledeče informacije: višino prihodkov, dobiček (izgubo) pred davkom od dohodkov, plačani in obračunani davek od dohodkov, izkazani kapital, nerazporejen dobiček, število zaposlenih, opredmetena sredstva, razen denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, in sicer glede na posamezno jurisdikcijo, v kateri deluje mednarodna skupina podjetij, ter tudi vse osebe v sestavi skupine, ki poslujejo v posameznih jurisdikcijah in poslovne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo.

Med prvimi 31 podpisnicami OECD večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o poročanju po posameznih državah (v nadaljevanju: MCAA CbC) je bila 27. januarja 2016 v Parizu    tudi Slovenija. Celoten seznam jurisdikcij, podpisnic MCAA CbC, je objavljen na spletni strani OECD   .

Navedenim sprejetim mednarodnim rešitvam na področju preprečevanja zniževanja davčne osnove in preusmerjanja dobička v delu, ki se nanaša na implementacijo CbCR, sledi tudi Evropska unija in sicer sprejetjem  Direktive Sveta (EU) 2016/881 z dne 25. maja 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja (v nadaljevanju: Direktiva 2016/881), ki je v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku  (ZDavP-2J). Poročilo po državah se bo prvič izmenjalo v letu 2018 za davčno leto 2016.

Tehnične informacije

  • CbCR: XML shema ter Vodič k XML shemi (OECD)   

Povezave