Inšpekcijski nadzor

Novice

Opis

Ena izmed temeljnih nalog Finančne uprave Republike Slovenije je opravljanje finančnega nadzora. Finančni nadzor je izvajanje splošnih in posameznih ukrepov finančne uprave zaradi nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava.

Finančni inšpekcijski nadzor je del finančnega nadzora, ki obsega nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in Zakona o davčnem postopku in predpisov EU. Opravlja se tako v korist kot v breme zavezanca za davek. Nanašati se mora predvsem na tista dejstva in okoliščine, ki lahko vplivajo na povečanje ali zmanjšanje obveznosti, ali ki vplivajo na prenos obveznosti med obdobji.

Inšpekcijski nadzor se opravlja na osnovi letnega načrta, ki med drugim zajema tudi strateške usmeritve in prioritete v posameznem letu na področju inšpekcijskega nadzora Finančne uprave Republike Slovenije  . Izvršujejo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili po Zakonu o finančni upravi na celotnem območju Republike Slovenije.