Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Javno naročanje

Vloga naročnika za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti gospodarskega subjekta v postopku javnega naročanja po ZJN-3

V skladu z drugim odstavkom 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe ali prijave. Preverjanje, ali obstaja prej navedeni razlog za izključitev, se izvede za ponudnike in podizvajalce. Vsi so namreč gospodarski subjekti, kar izhaja iz sedme točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 oziroma prvega odstavka 94. člena ZJN-3.

Izpolnjevanje tega pogoja preveri naročnik pri davčnem organu. Pri tem lahko v primeru javnih naročil davčni organ Republike Slovenije te podatke upravičeni osebi razkrije brez soglasja oziroma brez predhodnega obvestila kandidatu oziroma ponudniku, na katerega se podatki nanašajo, kot izhaja iz šestega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16; v nadaljevanju: ZDavP-2). Za namen preveritve navedenega razloga za izključitev sta Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije in Finančna uprava Republike Slovenije oblikovala poseben obrazec, ki se uporablja tako za ponudnike kot podizvajalce.