Podpisovanje dokumentov, ki jih vroča Finančna uprava RS in preverjanje njihove istovetnosti

Novice

  • Trenutno ni novic.

Opis

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, vsebuje nov 84.a člen, ki se uporablja od 1. januarja 2017 dalje. Člen med drugim ureja podpisovanje upravnih aktov in drugih dokumentov v upravnem postopku, ki se izdelajo v elektronski obliki in njihovo vročanje v elektronskem izvirniku ali fizičnem prepisu. Do 31. decembra 2016 so se uporabljala pravila Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki so zahtevala, da se odločbe strankam in drugim udeležencem vročajo v izvirniku. S prehodom na celovito elektronsko poslovanje je takšna norma predstavljala oviro, saj je bilo potrebno dokumente, ki so bili izdelani v elektronski obliki in so se vročali v papirni obliki, natisniti in lastnoročno podpisati.

Na podlagi nove določbe 84.a člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) poslej zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je izdelan in podpisan v elektronski obliki, hrani organ, zavezancu pa se lahko vroča fizični prepis dokumenta (natisnjena kopija). Fizični prepis dokumenta ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.

Finančna uprava RS večino dokumentov izdela in podpiše v elektronski obliki, zato jih bo v skladu z ZDavP-2 vročala:

  • v elektronskem izvirniku (npr. prek portala eDavki) ali
  • v fizičnem prepisu (npr. prek pošte).

Druga novost iz tega člena je pri podpisovanju samodejno izdelanih dokumentov v elektronski obliki (torej dokumentov, ki jih Finančna uprava RS kreira iz svojih sistemov na podlagi vnaprej postavljenih pravil, ne pa s posamičnim pisanjem dokumenta), kjer se namesto žiga organa in lastnoročnega podpisa uradne osebe, lahko odtisne faksimile. Ta določba torej sledi že veljavni določbi 210. člena ZUP, ki že sedaj omogoča podpisovanje samodejno izdanih dokumentov s faksimilom. Razlika med ZUP in to določbo je v tem, da ZUP ureja faksimile za papirno izdane dokumente, medtem ko je z 84.a členom ZDavP-2 dana podlaga za enako podpisovanje tudi za samodejno izdelane dokumente, ki se izdajo v elektronski obliki. Pri tem je tudi novost, da v primerih, ko se dokument izdela samodejno, zadošča faksimile podpisa desnega podpisnika tj. faksimile podpisa uradne osebe, ki je odločala v zadevi oziroma v določenih primerih faksimile podpisa uradne osebe, ki je vodila postopek (samodejno kreirani dokumenti ne vsebujejo levega podpisnika).

Dokler je elektronsko podpisan dokument v elektronski obliki, lahko kdorkoli preveri veljavnost elektronskega podpisa v skladu s postopkom preverjanja veljavnosti elektronskega dokumenta, ki je predstavljen v podrobnejšem opisu.

Če pa zavezanec razpolaga s fizičnim prepisom elektronskega dokumenta (kopija dokumenta) in želi preveriti njegovo istovetnost z izvirnim elektronskim dokumentom, je potrebno na Finančno upravo RS vložiti Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom. Podrobnejša navodila so predstavljena v podrobnejšem opisu v postopku preverjanja istovetnosti fizičnega prepisa elektronskega dokumenta.