Obrazec Zahtevek OU

Zahtevek za odobritev oz. spremembo količin trošarinskih izdelkov, ki se nabavljajo brez plačila trošarine

Kdo predloži obrazec

Oseba, ki je  imetnik dovoljenja za oproščenega uporabnika predloži obrazec za odobritev količin trošarinskih izdelkov, ki jih želi nabavljati v režimu odloga plačila trošarine v naslednjem koledarskem letu oziroma, ko želi spremembo že odobrenih količin.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec za odobritev količin trošarinskih izdelkov v naslednjem koledarskem letu se predloži do zadnjega dne tekočega leta. Obrazec za spremembo količin trošarinskih izdelkov, se predloži pred nabavo novih količin.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisan z varnim elektronskim podpisom). Obrazec se predloži pri pristojnem finančnem uradu, ki je izdal dovoljenje za oproščenega uporabnika in pri katerem je oseba vpisana v register trošarinskih zavezancev.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Če oproščeni uporabnik z obrazcem ne zaprosi za odobritev količine trošarinskih izdelkov za naslednje koledarsko leto do konca tekočega leta, mu preneha dovoljenje po uradni dolžnosti. Kdor nabavlja trošarinske izdelke v režimu odloga plačila trošarine in za to nima odobritve davčnega organa, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /