Obrazec VZD-CIG

Prijava drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov

Kdo predloži obrazec

Obrazec predložijo imetniki trošarinskega skladišča, pooblaščeni prejemniki, začasno pooblaščeni prejemniki in uvozniki tobačnih izdelkov. V primeru tobaka za segrevanje in elektronskih cigaret obrazec predložijo osebe, ki te izdelke sprostijo v porabo.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži davčnemu organu 15 dni pred sprostitvijo tobačnih izdelkov v porabo oziroma pred spremembo drobnoprodajne cene ali naziva tobačnih izdelkov.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki v predpisanem roku ne prijavi drobnoprodajne cene davčnemu organu ali prodaja tobačne izdelke po drobnoprodajnih cenah, ki niso enake prijavljenim.

Pojasnila

  • /