Obrazec VZD-CIG

Prijava drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov

Kdo predloži obrazec

Obrazec predložijo imetniki trošarinskega skladišča, pooblaščeni prejemniki, začasno pooblaščeni prejemniki in uvozniki tobačnih izdelkov. V primeru tobaka za segrevanje in elektronskih cigaret obrazec predložijo osebe, ki te izdelke sprostijo v porabo.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži davčnemu organu 15 dni pred sprostitvijo tobačnih izdelkov v porabo oziroma pred spremembo drobnoprodajne cene ali naziva tobačnih izdelkov.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register ali preko portala  e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki v predpisanem roku ne prijavi drobnoprodajne cene davčnemu organu ali prodaja tobačne izdelke po drobnoprodajnih cenah, ki niso enake prijavljenim.

Pojasnila

  • /