Obrazec TROV-VRAČILO(DČ)

Uveljavljanje vračila plačane trošarine

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-VRAČILO(DČ) je vloga, s katero se uveljavlja pravica do vračila plačane trošarine. Vlogo za uveljavljanje vračila plačane trošarine lahko predložijo osebe, ki v okviru opravljanja dejavnosti trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v Sloveniji, odpremijo v drugo državo članico.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Zahtevek za vračilo trošarine pri gibanju trošarinskih izdelkov med državami članicami se vloži najkasneje v 30 dneh od dneva napovedi odpreme trošarinskih izdelkov pri davčnem organu.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisana z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

K vlogi za vračilo plačane trošarine se priložijo dokazila, s katerimi vložnik dokazuje, da je za trošarinske izdelke pred začetkom odpreme v drugo državo članico napovedal njihovo odpremo ter druga dokazila, ki jih določa Zakon o trošarinah.

Taksa

Za uveljavljanje vračila plačane trošarine ne nastane taksna obveznost.

Sankcije

Kdor zahteva vračilo plačane trošarine na podlagi neresničnih podatkov, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /