Obrazec TROV-VRAČILO(DČ)

Uveljavljanje vračila plačane trošarine

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-VRAČILO(DČ) je vloga, s katero se uveljavlja pravica do vračila plačane trošarine. Vlogo za uveljavljanje vračila plačane trošarine lahko predložijo osebe, ki v okviru opravljanja dejavnosti trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v Sloveniji, odpremijo v drugo državo članico.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Zahtevek za vračilo trošarine pri gibanju trošarinskih izdelkov med državami članicami se vloži najkasneje v 30 dneh od dneva napovedi odpreme trošarinskih izdelkov pri davčnem organu.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. Obrazec se lahko predloži tudi v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Za uveljavljanje vračila plačane trošarine ne nastane taksna obveznost.

Sankcije

Kdor zahteva vračilo plačane trošarine na podlagi neresničnih podatkov, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /