Obrazec TROV-VRAČILO-EIP

Vloga za uveljavljanje vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži oseba, ki izpolnjuje pogoje za energetsko intenzivno podjetje, in ki je v letu, za katerega se uveljavlja vračilo trošarine, porabila energente, za katere je plačan minimalni znesek obdavčitve (določen v prilogi 1 Pravilnika o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja), za proizvodnjo toplote za proizvodnjo izdelkov.

Podjetje je energetsko intenzivno, če letni strošek nabave energentov in električne energije, nabavljen ali proizveden v okviru dejavnosti, znaša najmanj 3% letne proizvodne vrednosti.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Vloga se vloži kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v katerem je nastal razlog za vračilo.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. Obrazec se lahko predloži tudi v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov, v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.