Obrazec TROV-VRAČILO-EIP

Vloga za uveljavljanje vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži oseba, ki izpolnjuje pogoje za energetsko intenzivno podjetje, in ki je v letu, za katerega se uveljavlja vračilo trošarine, porabila energente, za katere je plačan minimalni znesek obdavčitve (določen v prilogi 1 Pravilnika o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja), za proizvodnjo toplote za proizvodnjo izdelkov.

Podjetje je energetsko intenzivno, če letni strošek nabave energentov in električne energije, nabavljen ali proizveden v okviru dejavnosti, znaša najmanj 3% letne proizvodne vrednosti.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Vloga se vloži kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v katerem je nastal razlog za vračilo.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisana z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži  pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov, v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.