Obrazec TROV-VRAČILO

Uveljavljanje vračila plačane trošarine

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-VRAČILO je vloga, s katero se uveljavlja pravica do vračila plačane trošarine. Vlogo za uveljavljanje vračila plačane trošarine lahko predloži:

  • imetnik trošarinskega skladišča, ki je trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v Sloveniji, vnesel v trošarinsko skladišče;
  • oseba, ki je izvozila trošarinske izdelke, ki so bili sproščeni v porabo v Sloveniji;
  • oseba, ki je pridobila trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih je porabila za namene iz 72. in 97. člena Zakona o trošarinah;
  • oseba, ki je nabavila trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih porabila kot sestavino za izdelavo drugih trošarinskih izdelkov;
  • oseba, ki je trošarinske izdelke prodala v skladu s predpisanimi pogoji osebi iz 15. in 17. člena Zakona o trošarinah brez obračunane trošarine, sama pa jih je nabavila po ceni z vključeno trošarino;
  • trgovec, ki je nabavil trošarinske izdelke po ceni z vključeno trošarino in jih umaknil s tržišča, ker so postali neužitni oziroma neuporabni in so bili uničeni pod nadzorom davčnega organa;
  • proizvajalec trošarinskih izdelkov izven režima odloga za proizvedene trošarinske izdelke na zalogi, za katere je plačal trošarino, vendar so postali neužitni oziroma neuporabni in so bili uničeni pod nadzorom davčnega organa;
  • oseba, ki je utekočinjeni zemeljski plin, ki je že bil sproščen v porabo v Sloveniji, vnesla v omrežje zemeljskega plina.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, v katerem je nastal razlog za vračilo ali kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v katerem je nastal razlog za vračilo.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisana z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

K vlogi za vračilo plačane trošarine se priložijo dokazila, s katerimi vložnik dokazuje, da je trošarinske izdelke nabavil s plačano trošarino ter druga dokazila, ki jih določa Zakon o trošarinah.

Taksa

Pri uveljavljanju vračila plačane trošarine ne nastane taksna obveznost.

Sankcije

Kdor zahteva vračilo plačane trošarine na podlagi neresničnih podatkov, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /