Obrazec TROV-TS_P

Vloga za izdajo ali spremembo posebnega dovoljenja imetnika trošarinskega skladišča

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-TS_P je vloga, ki jo predložijo imetniki trošarinskih skladišč, ki želijo pridobiti posebno dovoljenje:

  • na podlagi katerega se lahko v trošarinskem skladišču zadržujejo drugi izdelki in surovine, polizdelki, ki niso potrebni za proizvodnjo, obdelovanje, predelovanje in dodelovanje trošarinskih izdelkov;
  • za skladiščenje trošarinskih izdelkov ene ali več oseb, ki niso imetniki dovoljenj;
  • za skladiščenje trošarinskih izdelkov imetnikov dovoljenj, ki lokacije nimajo navedene v svojem dovoljenju.

Za posebno dovoljenje imetnika trošarinskega skladišča lahko zaprosi oseba, ki izpolnjuje pogoje za imetnika trošarinskega skladišča in pogoje nadzora nad skladiščenjem in proizvodnjo izdelkov v trošarinskem skladišču.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev vloge - Obrazca TROV-TS_P ni predpisan. Vloga se mora vložiti pred začetkom skladiščenja drugih izdelkov in surovin, polizdelkov, ki niso potrebni za proizvodnjo, obdelovanje, predelovanje in dodelovanje trošarinskih izdelkov, pred skladiščenjem trošarinskih izdelkov ene ali več oseb, ki niso imetniki dovoljenj oziroma pred skladiščenjem trošarinskih izdelkov imetnikov dovoljenj, ki lokacije vložnika nimajo navedene v svojem dovoljenju.

Vloga za spremembo posebnega dovoljenja se predloži v primeru sprememb podatkov, navedenih v že izdanem dovoljenju.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Za izdajo in spremembo posebnega dovoljenja imetnika trošarinskega skladišča ne nastane taksna obveznost.

Sankcije

Imetnik posebnega trošarinskega dovoljenja, ki sprotno ne obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, navedenih v dovoljenju, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /