Obrazec TROV-TS

Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja za trošarinsko skladišče

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-TS je vloga, ki jo predložijo poslovni subjekti, ki želijo pridobiti dovoljenje za trošarinsko skladišče, na podlagi katerega lahko proizvajajo, skladiščijo, prejemajo in odpremljajo trošarinske izdelke v režimu odloga. Za dovoljenje za trošarinsko skladišče lahko zaprosi oseba, ki ima sedež v Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:

  • neodvisno, v skladu s predpisanimi pogoji, opravlja dejavnost v zvezi s trošarinskimi izdelki;
  • vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
  • redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
  • zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma prisilnega prenehanja;
  • predloži instrument zavarovanja plačila trošarine;
  • ima v lasti ali najemu proizvodni prostor, skladišče oziroma drug prostor za skladiščenje ali proizvodnjo trošarinskih izdelkov, organiziran in opremljen tako, da omogoča varno proizvodnjo, skladiščenje, prejemanje in odpremo trošarinskih izdelkov ter pravilno merjenje količin teh izdelkov;
  • zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
  • izpolnjuje druge pogoje, določene z Zakonom o trošarinah.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev vloge - Obrazca TROV-TS ni predpisan. Predložitev vloge je odvisna od volje poslovnega subjekta, ki želi poslovati s trošarinskimi izdelki v režimu odloga.

Vloga za spremembo dovoljenja se predloži v primeru sprememb podatkov, navedenih v že izdanem dovoljenju.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Za izdajo dovoljenja nastane taksna obveznost ob predložitvi vloge. Znesek za plačilo takse za izdajo dovoljenja za trošarinsko skladišče določa a) točka Taksne tarife iz tarifne št. 44 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) v znesku 906,10 evrov. Taksa mora biti plačana najkasneje do dne izdaje dovoljenja.

Za spremembo dovoljenja za trošarinsko skladišče nastane taksna obveznost ob predložitvi vloge za spremembo, dopolnitev ali nadomestitev dovoljenja v višini 10 odstotkov takse, določene v a) točki tarifne številke 44 (1. odstavek opombe k tarifni številki 44 Taksne tarife Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16). Odločitev davčnega organa, ali je predlagana sprememba takšna zaradi katere nastane taksna obveznost, ter znesek za plačilo takse določi davčni organ najkasneje pred izdajo odločbo o spremembi dovoljenja za trošarinsko skladišče.

Sankcije

Imetnik trošarinskega dovoljenja, ki sprotno ne obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, navedenih v dovoljenju, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /