Obrazec TROV-PU

Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja za pooblaščenega prejemnika

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-PU je vloga, ki jo predložijo poslovni subjekti, ki želijo pridobiti dovoljenje za pooblaščenega uvoznika, da lahko v okviru svoje dejavnosti trošarinske izdelke, ki so jih prejeli iz tretje države oziroma s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prost promet v skladu s carinsko zakonodajo, odpremljajo v režimu odloga na lokacijo trošarinskega skladišča ali v obrat oproščenega uporabnika ali do namembnega kraja v drugi državi članici do prejemnikov, ki trošarinske izdelke lahko prejemajo v režimu odloga. Za dovoljenje za pooblaščenega uvoznika lahko zaprosi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
  • predloži instrument zavarovanja plačila trošarine;
  • redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
  • zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma prisilnega prenehanja;
  • zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov in
  • izpolnjuje druge pogoje, določene z Zakonom o trošarinah.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev vloge - obrazca TROV-PU ni predpisan. Predložitev vloge je odvisna od volje poslovnega subjekta, ki želi uvažati trošarinske izdelke iz tretje države.

Vloga za spremembo dovoljenja se predloži v primeru sprememb podatkov, navedenih v že izdanem dovoljenju.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Za izdajo dovoljenja nastane taksna obveznost ob predložitvi vloge. Znesek za plačilo takse za izdajo dovoljenja za pooblaščenega uvoznika določa e) točka Taksne tarife iz tarifne št. 44 Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) v znesku 453,10 evrov. Taksa mora biti plačana najkasneje do dne izdaje dovoljenja.

Za spremembo dovoljenja za pooblaščenega uvoznika nastane taksna obveznost ob predložitvi vloge za spremembo, dopolnitev ali nadomestitev dovoljenja v višini 10 odstotkov takse, določene v e) točki tarifne številke 44 (1. odstavek opombe k tarifni številki 44 Taksne tarife Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16). Odločitev davčnega organa, ali je predlagana sprememba takšna zaradi katere nastane taksna obveznost, ter znesek za plačilo takse določi davčni organ najkasneje pred izdajo odločbe o spremembi dovoljenja za pooblaščenega uvoznika.

Sankcije

Pooblaščeni uvoznik, ki sprotno ne obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, navedenih v dovoljenju, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /