Obrazec TROV-PP

Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja za pooblaščenega prejemnika

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-PP je vloga, ki jo predložijo poslovni subjekti, ki želijo pridobiti dovoljenje za pooblaščenega prejemnika, da lahko v okviru svoje dejavnosti prejemajo trošarinske izdelke v režimu odloga iz druge države članice. Za dovoljenje za pooblaščenega prejemnika lahko zaprosi oseba, ki ima sedež v Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:

  • neodvisno, v skladu s predpisanimi pogoji, opravlja dejavnost v zvezi s trošarinskimi izdelki;
  • vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
  • redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
  • zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma prisilnega prenehanja;
  • predloži instrument zavarovanja plačila trošarine;
  • zagotovi elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov in
  • izpolnjuje druge zakonske pogoje.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev vloge - Obrazca TROV-PP ni predpisan. Predložitev vloge je odvisna od volje poslovnega subjekta, ki želi prejemati trošarinske izdelke v režimu odloga iz druge države članice.

Vloga za spremembo dovoljenja se predloži v primeru sprememb podatkov, navedenih v že izdanem dovoljenju.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Za izdajo dovoljenja nastane taksna obveznost ob predložitvi vloge. Znesek za plačilo takse za izdajo dovoljenja za pooblaščenega prejemnika določa č) točka Taksne tarife iz tarifne št. 44 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) v znesku 453,10 evrov. Taksa mora biti plačana najkasneje do dne izdaje dovoljenja.

Za spremembo dovoljenja za pooblaščenega prejemnika nastane taksna obveznost ob predložitvi vloge za spremembo, dopolnitev ali nadomestitev dovoljenja v višini 10 odstotkov takse, določene v č) točki tarifne številke 44 (1. odstavek opombe k tarifni številki 44 Taksne tarife Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16). Odločitev davčnega organa, ali je predlagana sprememba takšna zaradi katere nastane taksna obveznost, ter znesek za plačilo takse določi davčni organ najkasneje pred izdajo odločbo o spremembi dovoljenje za pooblaščenega prejemnika.

Sankcije

Pooblaščeni prejemnik, ki sprotno ne obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, navedenih v dovoljenju, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /