Obrazec TROV-OU

Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja za oproščenega uporabnika

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-OU je vloga, ki jo predložijo poslovni subjekti, ki želijo pridobiti dovoljenje za oproščenega uporabnika trošarinskih izdelkov za namene iz 72., 96. in 97. člena Zakona o trošarinah. Za dovoljenje za oproščenega uporabnika lahko zaprosi oseba, ki ima sedež v Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:

  • neodvisno opravlja dejavnost v skladu s predpisanimi pogoji in porablja trošarinske izdelke za namene iz 72., 96. ali 97. člena Zakona o trošarinah;
  • vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
  • redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
  • zoper njo ni začet postopek stečaja oziroma prisilnega prenehanja;
  • predloži instrument zavarovanja plačila trošarine;
  • ima v lasti ali najemu proizvodni prostor, skladišče oziroma drug prostor za skladiščenje trošarinskih izdelkov, organiziran in opremljen tako, da omogoča varno skladiščenje in porabo trošarinskih izdelkov ter pravilno merjenje količin zalog teh izdelkov;
  • knjigovodsko spremlja izdelke in zagotavlja natančen vpogled v porabo trošarinskih izdelkov in stanje zalog izdelkov, za katere proizvodnjo so bili trošarinski izdelki porabljeni;
  • druge zakonske pogoje glede na namen porabe trošarinskih izdelkov.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev vloge - Obrazca TROV-OU ni predpisan. Predložitev vloge je odvisna od volje poslovnega subjekta, ki želi poslovati s trošarinskimi izdelki v režimu odloga.

Vloga za spremembo dovoljenja se predloži v primeru sprememb podatkov, navedenih v že izdanem dovoljenju.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Za izdajo dovoljenja nastane taksna obveznost ob predložitvi vloge. Znesek za plačilo takse za izdajo dovoljenje za oproščenega uporabnika določa c) točka Taksne tarife iz tarifne št. 44 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) v znesku 543,70 evrov. Taksa mora biti plačana najkasneje do dne izdaje dovoljenja.

Za spremembo dovoljenja za oproščenega uporabnika nastane taksna obveznost ob predložitvi vloge za spremembo, dopolnitev ali nadomestitev dovoljenja v višini 10 odstotkov takse, določene v c) točki tarifne številke 44 (1. odstavek opombe k tarifni številki 44 Taksne tarife Zakona o upravnih taksah). Odločitev davčnega organa, ali je predlagana sprememba takšna zaradi katere nastane taksna obveznost, ter znesek za plačilo takse določi davčni organ najkasneje pred izdajo odločbo o spremembi dovoljenja za oproščenega uporabnika.

Sankcije

Oproščeni uporabnik, ki sprotno ne obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, navedenih v dovoljenju, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /