Obrazec TROV-ODPUST

Uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-ODPUST je vloga, s katero se uveljavlja odpust obveznosti za obračun in plačilo trošarine za trošarinske izdelke v režimu odloga. Vlogo za uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga lahko predložijo imetniki trošarinskega skladišča oziroma oproščeni uporabniki za trošarinske izdelke v režimu odloga, za katere velja, da:

  • je bil zanje ugotovljen primanjkljaj, ki je neposredno povezan s procesom skladiščenja ali prevoza izdelkov;
  • so bili uporabljeni za namene trošarinskega nadzora;
  • so bili uporabljeni kot vzorci za analize v zvezi s testiranjem proizvodnje oziroma za znanstvene namene;
  • so bili predloženi in uporabljeni za namene kontrole kakovosti;
  • so alkohol in so v trošarinskem skladišču popolnoma denaturirani v skladu z 72. členom Zakona o trošarinah;
  • so tobačni izdelki in so v trošarinskem skladišču denaturirani in uporabljeni za industrijske oziroma hortikulturne namene;
  • so bili uporabljeni kot surovina za proizvodnjo drugih trošarinskih izdelkov v trošarinskem skladišču;
  • so bili popolnoma uničeni pod nadzorom davčnega organa.

Vlogo za uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga lahko predloži tudi pooblaščeni uvoznik za trošarinske izdelke, za katere je bil ugotovljen primanjkljaj, ki je neposredno povezan s procesom prevoza.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev vloge je 20 dni po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastal razlog za odpust obračuna in plačila trošarine.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisana z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

K vlogi se priložijo ustrezna dokazila za odpust plačila trošarine glede na razlog, zaradi katerega se uveljavlja odpust plačila trošarine.

Taksa

Za uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga ne nastane taksna obveznost.

Sankcije

Kdor zahteva odpust plačila trošarine na podlagi neresničnih podatkov, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /