Obrazec TROV-DPP

Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja za davka prosto prodajalno

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-DPP je vloga, ki jo predložijo poslovni subjekti, ki želijo pridobiti dovoljenje za davka prosto prodajalno, v kateri lahko prejemajo, skladiščijo in prodajajo trošarinske izdelke v režimu odloga in izdelke s plačano trošarino. Za dovoljenje za davka prosto prodajalno lahko zaprosi oseba, ki:

  • predloži ustrezen instrument zavarovanja plačila trošarine za tiste trošarinske izdelke, ki so dobavljeni v prodajalno v režimu odloga;
  • redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev vloge - Obrazca TROV-DPP ni predpisan. Predložitev vloge je odvisna od volje poslovnega subjekta, ki želi prejemati, skladiščiti in prodajati trošarinske izdelke v režimu odloga in izdelke s plačano trošarino.

Vloga za spremembo dovoljenja se predloži v primeru sprememb podatkov, navedenih v že izdanem dovoljenju.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Za izdajo in spremembo dovoljenja ne nastane taksna obveznost ob predložitvi vloge.

Sankcije

Imetnik dovoljenja za davka prosto prodajalno, ki sprotno ne obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, navedenih v dovoljenju, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /