Obrazec TROŠARINSKI DOKUMENT

Trošarinski dokument

Kdo predloži obrazec

Trošarinski dokument je listina, ki jo izda pošiljatelj trošarinskih izdelkov, ki pošilja trošarinske izdelke v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije.

Prejemnik trošarinskih izdelkov, ki prejme trošarinske izdelke v režimu odloga plačila trošarine skupaj s pravilno izpolnjenim trošarinskim dokumentom, na trošarinskem dokumentu potrdi prejem trošarinskih izdelkov in en potrjen izvod vrne pošiljatelju,  en izvod trošarinskega dokumenta pa predloži davčnemu organu.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Pošiljatelj mora izdati trošarinski dokument pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov. Prejemnik predloži trošarinski dokument davčnemu organu najpozneje v 15 dneh po odpremi pošiljke.

Kje in kako predložiti obrazec

Pošiljatelj mora izdati trošarinski dokument v štirih izvodih, in sicer:

  1. en izvod obdrži pošiljatelj;
  2. en izvod spremlja blago in je namenjen prejemniku;
  3. en izvod spremlja blago in ga prejemnik potrjenega vrne pošiljatelju;
  4. en izvod spremlja blago in je namenjen davčnemu organu.

Prejemnik predloži potrjen trošarinski dokument v fizični obliki (osebno ali po pošti). Trošarinski dokument se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v register trošarinskih zavezancev.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se šteje kot prekršek v primeru:

  • če se trošarinski dokument ne izda ali se ne izda v predpisanem številu izvodov ali se ne zagotovi, da gibanje trošarinskih izdelkov spremlja pravilno izpolnjen trošarinski dokument in
  • če prejemnik ne potrdi prejema trošarinskih izdelkov na predpisan način ali pošiljatelju oziroma davčnemu organu v predpisanem roku ne dostavi potrjenega izvoda trošarinskega dokumenta.

Pojasnila

  • /