Obrazec TRO-RAZ

Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Kdo predloži obrazec

Obrazec predložijo trgovci, ki imajo drobno rezani tobak ali cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča, na dan pred zvišanjem trošarine ali drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži najpozneje 15. dan po popisu, ki se opravi na dan pred zvišanjem trošarine ali drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Kdo plača obračunano trošarino

Trgovci, ki imajo drobno rezani tobak ali cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča, in so dolžni predložiti obrazec. Če je znesek obračunane trošarine nižji od 10 evrov, obveznost za plačilo trošarine ne nastane.

Kdaj plača trošarino

Obračunana trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki trošarine ne obračuna takrat, ko nastane obveznost za obračun trošarine ali ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov ali ne plača trošarine oziroma je ne plača v predpisanem roku.

Pojasnila

  • /