Obrazec TRO-P

Prijava v evidenco trošarinskih zavezancev

Kdo predloži obrazec

Obrazec TRO-P predložijo trošarinski zavezanci, ki se morajo ob začetku opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki izven režima odloga prijaviti v evidenco trošarinskih zavezancev, in sicer:

  • proizvajalec trošarinskih izdelkov izven režima odloga,
  • dobavitelj električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji,
  • končni odjemalec, ki električno energijo za svojo končno rabo pridobi v drugi državi članici oziroma jo uvozi iz tretjih držav ali mu jo dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
  • proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb ali jo dobavi drugi osebi za njeno končno rabo,
  • dobavitelj zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji,
  • končni odjemalec, ki zemeljski plin iz omrežja za svojo končno rabo pridobi v drugi državi članici  oziroma ga uvozi iz tretjih držav ali mu ga dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
  • proizvajalec, ki proizvedeni zemeljski plin porabi za pokrivanje lastnih potreb ali  ga dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.

Poleg prijave začetka opravljanja dejavnosti na obrazcu TRO-P, trošarinski zavezanec davčnemu organu nemudoma prijavi tudi spremembe in prenehanje opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec TRO-P trošarinski zavezanec predloži pred začetkom oziroma spremembo opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki.

Prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov, na obrazcu TRO-P trošarinski zavezanec opravi nemudoma.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne prijavi začetka, spremembe ali prenehanja opravljanja dejavnosti s trošarinskimi izdelki.

Pojasnila

  • /