Obrazec TRO-NAP

Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice

Kdo predloži obrazec

Obrazec TRO-NAP predložijo v primeru prejema trošarinskih izdelkov v komercialne namene prejemniki trošarinskih izdelkov v Sloveniji, za katere je bila trošarina že plačana v drugi državi članici in nastane obveznost za obračun trošarine tudi v Sloveniji, oziroma osebe, ki so plačniki trošarine v Sloveniji.

V primeru prodaje na daljavo (prodaja fizičnim osebam v Sloveniji) pa obrazec predložijo prodajalci trošarinskih izdelkov oziroma njihovi trošarinski zastopniki v Sloveniji.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice. Poleg obrazca se predloži instrument zavarovanja plačila trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov ali plača trošarina v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov na prehodni carinski podračun.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki kot prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge države članice ne izpolni predpisanih obveznosti.

Pojasnila

  • /