Obrazec TRO-NAP

Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice

Kdo predloži obrazec

Obrazec TRO-NAP predložijo v primeru prejema trošarinskih izdelkov v komercialne namene prejemniki trošarinskih izdelkov v Sloveniji, za katere je bila trošarina že plačana v drugi državi članici in nastane obveznost za obračun trošarine tudi v Sloveniji, oziroma osebe, ki so plačniki trošarine v Sloveniji.

V primeru prodaje na daljavo (prodaja fizičnim osebam v Sloveniji) pa obrazec predložijo prodajalci trošarinskih izdelkov oziroma njihovi trošarinski zastopniki v Sloveniji.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice. Poleg obrazca se predloži instrument zavarovanja plačila trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov ali plača trošarina v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov na prehodni carinski podračun.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu,  pri katerem je pošiljatelj oziroma prodajalec vpisan v davčni register, ali preko portala  e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki kot prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge države članice ne izpolni predpisanih obveznosti.

Pojasnila

  • /