Obrazec TRO-MPV-TD

Vloga za izdajo dovoljenja malemu proizvajalcu vina za odpremo v režimu odloga z elektronskim trošarinskim dokumentom iz 2. točke prvega odstavka 74. člena ZTro-1

Kdo predloži obrazec

Obrazec TRO-MPV-TD je vloga, ki jo predložijo poslovni subjekti - mali proizvajalci vina, ki želijo pridobiti dovoljenje davčnega organa, da odpremljajo vino v režimu odloga (v nadaljnjem besedilu dovoljenje) osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga, in sicer z elektronskim trošarinskim dokumentom v računalniško podprtem sistemu EMCS.

Za dovoljenje lahko zaprosi oseba, ki:

  • izpolnjuje pogoje za malega proizvajalca vina iz 73. člena ZTro -1
  • ni imetnik dovoljenja za trošarinsko skladišče v skladu z ZTro-1
  • odpremlja vino v režimu odloga osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga
  • redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev vloge ni predpisan. Predložitev vloge je odvisna od volje poslovnega subjekta - malega proizvajalca vina, ki želi odpremljati vino v režimu odloga v drugo državo članico z elektronskim trošarinskim dokumentom.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Obrazec se odda pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v register trošarinskih zavezancev.

Vlogi za izdajo dovoljenja se priložita dokazilo o površini vinograda v lasti ali uporabi ter podatek o proizvedenih količinah vina v preteklem letu, iz katerega izhaja, da vložnik zahtevka izpolnjuje pogoje za malega proizvajalca vina iz 73. člena ZTro-1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka 74. člena ZTro-1 pridobi davčni organ sam.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Sankcije niso predpisane.

Pojasnila

  • /