Obrazec TRO-K

Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz

Kdo predloži obrazec

Obrazec predložijo kupci energenta - osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino in so plinsko olje za pogonski namen porabili kot pogonsko gorivo za:

  • komercialni prevoz blaga za plačilo ali lasten račun, z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
  • komercialni prevoz potnikov - linijski ali izredni, z motornimi vozili kategorije M 2 ali M3, kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec – mesečni zahtevek se vloži do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.

Obrazec – trimesečni zahtevek se vloži v 60 dneh po preteku koledarskega trimesečja.

Obrazec – letni zahtevek se vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila v posameznem koledarskem letu se med seboj izključujejo.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. Obrazec se lahko predloži tudi v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov, v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.

Pojasnila

  • /