Obrazec TRO-K

Zahtevek za vračilo trošarine za plinsko olje, ki se porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz

Kdo predloži obrazec

Obrazec predložijo kupci energenta - osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino in so plinsko olje za pogonski namen porabili kot pogonsko gorivo za:

  • komercialni prevoz blaga za plačilo ali lasten račun, z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
  • komercialni prevoz potnikov - linijski ali izredni, z motornimi vozili kategorije M 2 ali M3, kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec – mesečni zahtevek se vloži do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.

Obrazec – trimesečni zahtevek se vloži v 60 dneh po preteku koledarskega trimesečja.

Obrazec – letni zahtevek se vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila v posameznem koledarskem letu se med seboj izključujejo.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisana z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov, v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.

Pojasnila

  • /