Obrazec TRO-I

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen

Kdo predloži obrazec

Obrazec predložijo kupci energentov - osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in so energente dokazljivo porabile za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na smučiščih.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec – mesečni zahtevek se vloži do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisana z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov, v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.

Pojasnila

  • /