Obrazec TRO-EIP

Obračun trošarine za energetsko intenzivna podjetja

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži oseba, ki je imetnik dovoljenja za oproščenega uporabnika in ima dovoljenje za porabo energentov za namene iz 96. člena Zakona o trošarinah.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala  e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.