Obrazec TRO-E3

Obračun trošarine za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži:

  • dobavitelj za električno energijo dobavljeno iz električnega prenosnega oziroma distribucijskega omrežja končnemu odjemalcu na odjemno mesto,
  • končni odjemalec za električno energijo, ki jo vnese oziroma uvozi v Slovenijo oziroma mu jo na odjemno mesto dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
  • proizvajalec za proizvedeno električno energijo, ki jo porabi za pokrivanje lastnih potreb ali dobavi drugi osebi za njeno končno rabo,
  • dobavitelj za zemeljski plin dobavljen iz prenosnega oziroma distribucijskega omrežja zemeljskega plina končnemu odjemalcu na odjemno mesto,
  • končni odjemalec za zemeljski plin, ki ga vnese oziroma uvozi v Slovenijo oziroma mu ga na odjemno mesto dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
  • proizvajalec za proizveden zemeljski plin, ki ga porabi za pokrivanje lastnih potreb ali ga dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala  e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Pojasnila

  • /