Obrazec TRO-E3

Obračun trošarine za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži:

  • dobavitelj za električno energijo dobavljeno iz električnega prenosnega oziroma distribucijskega omrežja končnemu odjemalcu na odjemno mesto,
  • končni odjemalec za električno energijo, ki jo vnese oziroma uvozi v Slovenijo oziroma mu jo na odjemno mesto dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
  • proizvajalec za proizvedeno električno energijo, ki jo porabi za pokrivanje lastnih potreb ali dobavi drugi osebi za njeno končno rabo,
  • dobavitelj za zemeljski plin dobavljen iz prenosnega oziroma distribucijskega omrežja zemeljskega plina končnemu odjemalcu na odjemno mesto,
  • končni odjemalec za zemeljski plin, ki ga vnese oziroma uvozi v Slovenijo oziroma mu ga na odjemno mesto dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
  • proizvajalec za proizveden zemeljski plin, ki ga porabi za pokrivanje lastnih potreb ali ga dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Pojasnila

  • /