Obrazec TRO-E1

Obračun trošarine za energente

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži trošarinski zavezanec oziroma oseba, ki trošarinske izdelke, med katere se štejejo  tudi energenti, sprosti v porabo. Za sprostitev trošarinskih izdelkov v porabo se šteje odprema trošarinskih izdelkov iz režima odloga, vnos trošarinskih izdelkov iz druge države članice, razen če se zanje po prejemu nadaljuje režim odloga v skladu Zakonom o trošarinah ter vsak zaključek proizvodnje trošarinskih izdelkov izven režima odloga.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala  e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Pojasnila

  • /