Obrazec TRO-CBIO

Obračun trošarine za biogoriva

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži trošarinski zavezanec oziroma oseba, ki trošarinske izdelke, med katere se štejejo  tudi biogoriva, sprosti v porabo. Za sprostitev trošarinskih izdelkov v porabo se šteje odprema trošarinskih izdelkov iz režima odloga, vnos trošarinskih izdelkov iz druge države članice, razen če se zanje po prejemu nadaljuje režim odloga v skladu Zakonom o trošarinah ter vsak zaključek proizvodnje trošarinskih izdelkov izven režima odloga.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Pojasnila

  • /