Obrazec TRO-B

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike

Kdo predloži obrazec

Obrazec predložijo osebe - kupci energentov, ki energente dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, so v registru kmetijskih gospodarstev evidentirani kot nosilci kmetijskih gospodarstev ter so pravna oseba, člani agrarne skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino 540 litrov. 

Obrazec lahko predložijo tudi osebe, ki niso nosilci kmetijskega gospodarstva, so pravna oseba, člani agrarne skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino 150 litrov.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec – mesečni zahtevek se vloži do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.

Obrazec – trimesečni zahtevek se vloži v 60 dneh po preteku koledarskega trimesečja.

Obrazec – letni zahtevek se vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila v posameznem koledarskem letu se med seboj izključujejo.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisana z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.

Pojasnila

  • /