Obrazec PRIJAVA-PN

Prijava - posebni nadzor

Kdo predloži obrazec

Obrazec Prijava – PN predložijo v skladu s 101. členom Zakona o trošarinah osebe, ki proizvajajo, predeljujejo, skladiščijo ali prevažajo naslednje izdelke na ozemlju Slovenije:

  • izdelke iz tarifnih oznak 2710 19 91, 2710 19 99, 2710 20 90 (olja iz tarifnih oznak  2710 19 91 in 2710 19 99, ki vsebujejo biodizel) in 3826 00 90 (biodizel in njegove zmesi, ki vsebujejo manj kot 70 mas.% naftnih olj ali olj dobljenih iz bituminoznih mineralov), za obsežna tržna gibanja (izdelki iz 101. člena Zakona o trošarinah),
  • izdelke iz tarifnih oznak 2401 10 in 2401 20 (izdelki iz 101. člena Zakona o trošarinah) in
  • izdelke namenjene vdihovanju, brez izgorevanja (elektronske cigarete in tobak za segrevanje) (izdelki iz 85. člena Zakona o trošarinah).

Prijavo lahko predloži tudi pooblaščenec (npr. za tujega prevoznika naročnik ali prejemnik izdelkov v Sloveniji).

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Oseba, ki izdelke proizvaja, predeluje ali skladišči, prijavi dejavnost davčnemu organu le pred začetkom opravljanja dejavnosti ali pred spremembo podatkov iz prijave dejavnosti.

Osebe, ki prevažajo izdelke po ozemlju Slovenije, morajo prijaviti davčnemu organu vsako gibanje, in sicer pred vnosom izdelkov na ozemlje Slovenije ali pred odpremo izdelkov iz skladišča v Sloveniji.  Prijava gibanja izdelkov iz tega člena se ne predloži, če gre za izdelke:

  1. za katere veljajo določbe glede nadzora proizvodnje, predelave ali skladiščenja ter gibanja v skladu z 89. členom ZTro-1 (nadzor v EMCS) ali
  2. ki so po uvozu sproščeni v prost promet v skladu s carinsko zakonodajo ali se po uvozu gibajo pod carinskim nadzorom ali
  3. za izdelke iz 85. člena Zakona o trošarinah, ki so po vnosu sproščeni v porabo, razen gibanja v drugo državo članico.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se predloži po elektronski pošti na naslov: n101.fu(at)gov.si

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Kdor ne prijavi proizvodnje, predelave, skladiščenja ali gibanja izdelkov, za katere velja poseben nadzor, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /