Obrazec Poročilo OU

Poročilo o nabavi v režimu odloga in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži oseba, ki je imetnik dovoljenja za oproščenega uporabnika.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisan z varnim elektronskim podpisom). Obrazec se predloži pri pristojnem finančnem uradu, ki je izdal dovoljenje za oproščenega uporabnika in pri katerem je oseba vpisana v register trošarinskih zavezancev.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Kdor davčnemu organu letno ne predloži poročila o nabavi v režimu odloga in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine, se kaznuje za prekršek.

Pojasnila

  • /