Obrazec POENOSTAVLJENI TROŠARINSKI DOKUMENT

Poenostavljeni trošarinski dokument

Kdo predloži obrazec

Poenostavljeni trošarinski dokument je listina, ki jo izdajo pošiljatelji trošarinskih izdelkov v naslednjih primerih:

  • če v drugo državo članico pošiljajo trošarinske izdelke, ki so bili sproščeni v porabo v Sloveniji in nastane obveznost za obračun trošarine v namembni državi članici;
  • če se trošarinski izdelki, ki so sproščeni v porabo v Sloveniji, pošiljajo iz enega v drug kraj v Sloveniji preko ozemlja druge države članice;
  • če v drugo državo članico pošiljajo popolnoma denaturiran alkohol.

Prvi izvod poenostavljenega trošarinskega dokumenta obdrži pošiljatelj, izvoda številka 2 in 3 spremljata pošiljko do prejemnika, izvod številka 3 pa ob prejemu potrdi prejemnik in ga vrne pošiljatelju. 

Pošiljatelj, ki v okviru opravljanja dejavnosti trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v Sloveniji, odpremi v drugo državo članico, predloži davčnemu organu poenostavljeni trošarinski dokument, če zahteva vračilo trošarine pri gibanju trošarinskih izdelkov s plačano trošarino med državami članicami. Pošiljatelj lahko zahteva vračilo trošarine, tako, da:

  • pred začetkom odpreme napove odpremo trošarinskih izdelkov pri davčnemu organu;
  • najkasneje v 30 dneh od dneva napovedi odpreme trošarinskih izdelkov pri davčnemu organu vloži zahtevek za vračilo trošarine, ki mu priloži izvod poenostavljenega trošarinskega dokumenta, na katerem je prejemnik potrdil prejem trošarinskih izdelkov in zahtevku predloži dokazilo, da je v namembni državi članici trošarina plačana ali da je predloženo zavarovanje plačila trošarine ali uveden predpisan postopek za plačilo trošarine oziroma odpust plačila trošarine.

Prejemnik, ki prejema trošarinske izdelke s plačano trošarino iz druge države članice, potrdi prejem trošarinskih izdelkov na izvodu poenostavljenega trošarinskega dokumenta in ga vrne pošiljatelju.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Poenostavljeni trošarinski dokument se predloži davčnemu organu, če pošiljatelj, ki v okviru opravljanja dejavnosti trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v Sloveniji, odpremi v drugo državo članico, zahteva vračilo trošarine kot je opisano v odgovoru na predhodno vprašanje. V tem primeru pošiljatelj predloži poenostavljeni trošarinski dokument najkasneje v 30 dneh od dneva napovedi odpreme trošarinskih izdelkov, skupaj z zahtevkom za vračilo trošarine.

Kje in kako predložiti obrazec

Zahtevek za vračilo trošarine se skupaj s poenostavljenim trošarinskim dokumentom lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronski obliki (podpisan z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se v primeru, če se poenostavljeni trošarinski dokument ne izda ali se ne izda v predpisanem številu izvodov ali se ne zagotovi, da gibanje trošarinskih izdelkov spremlja pravilno izpolnjen poenostavljeni trošarinski dokument, šteje kot prekršek.

Pojasnila

  • /