Obrazec Najava odpreme vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz Slovenije v drugo državo članico

Najava odpreme vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz Slovenije v drugo državo članico - Uredba Komisije (ES) št. 436/2009

Kdo predloži obrazec

Obrazec »Najava odpreme vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentov iz Slovenije v drugo DČ - Uredba Komisije (ES) št. 436/2009« je obvestilo, ki ga predložijo poslovni subjekti - mali proizvajalci vina, ki imajo dovoljenje davčnega organa, da odpremljajo vino v režimu odloga (v nadaljnjem besedilu dovoljenje) osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga, in sicer s spremnim vinarskim dokumentom iz Uredbe komisije (ES) št. 436/2009.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec je potrebno predložiti  najpozneje pred predvideno odpremo vina.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Obrazec se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik pridobil dovoljenje za odpremo vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom.

Obrazcu se priloži kopija spremnega vinarskega dokumenta.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, če o predvideni odpremi oziroma dobavi vina ne obvesti davčnega organa.

Pojasnila

  • /