Trošarine (ZTro-1) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Trošarine (ZTro-1)

Obračunavanje trošarine za električno energijo v zaprtih distribucijskih sistemih in drugih zaključenih območjih iste lokacije

Trošarinski zavezanec za električno energijo dobavljeno končnim odjemalcem je dobavitelj električne energije.

V skladu s prvo točko četrtega odstavka 90. člena Zakona o trošarinah - ZTro-1 (Uradni listu RS št. 47/16) nastane obveznost za obračun trošarine za električno energijo takrat, ko je električna energija iz električnega prenosnega oziroma distribucijskega omrežja dobavljena s strani dobavitelja končnemu odjemalcu v Sloveniji na odjemno mesto. Končni odjemalec električne energije je oseba, ki ima na odjemnem mestu nameščene merilne naprave za ugotavljanje porabe električne energije, skladno z zakonom, ki ureja energetiko, in kupuje električno energijo za lastno končno rabo (tretji odstavek 90. člena ZTro-1). Osebe, ki nastopajo kot dobavitelji električne energije končnim odjemalcem, so se dolžne  registrirati kot trošarinski zavezanci (63. člen ZTro-1) in v skladu z 9. členom ZTro-1 obračunavati trošarino.   

V praksi imamo primere, ko se dobavlja električna energija na zaključena območja iste lokacije. Gre za območja, ki imajo ali status zaprtega distribucijskega sistema v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ali so druga zaključena območja iste lokacije, kjer opravljajo dejavnost različne pravne osebe. Za ta območja imajo običajno dobavitelji sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije le z imetnikom oziroma upravljavcem (v nadaljevanju: imetnik) območja in ne tudi z vsakim posameznim končnim odjemalcem (pravne osebe, ki opravljajo dejavnost) znotraj tega območja. Slednjim običajno prodaja električno energijo imetnik zaključenega območja. 

Dobavitelj električne energije na zaključeno območje iste lokacije je v skladu z veljavno trošarinsko zakonodajo zavezan k obračunu trošarine le za električno energijo, ki jo imetnik zaključenega območja porabi za svojo končno rabo. Za električno energijo, ki jo imetnik oziroma upravljalec zaključenega območja proda drugim končnim odjemalcem znotraj tega območja, pa je zavezanec za obračun trošarine imetnik zaključenega območja. 

Glede na dejanskega končnega odjemalca se v skladu s šestim odstavkom 92. člena ZTro-1 tudi določa stopnja odjema ter letno preverja pravilnost uvrstitve v stopnjo odjema za posamezno končno odjemno mesto.    

nazaj