Okoljske dajatve > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Seznam zavezancev za odvajanje industrijske odpadne vode (INDV) za leto 2018

V skladu z 18. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) objavljamo Seznam zavezancev za industrijske odpadne vode po občinah za leto 2018, ki je namenjen izvajalcem obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v posamezni občini.

Seznam je pripravljen na podlagi podatkov iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki jih zavezanci za industrijsko odpadno vodo predložijo Agenciji RS za okolje in določa zavezance za odvajanje industrijske odpadne vode, ki na navedenih lokacijah naprav ne plačujejo okoljsko dajatev za odvajanje komunalne odpadne vode izvajalcem obvezne gospodarske javne službe.

Seznam zavezancev za odvajanje industrijske odpadne vode (INDV) za leto 2018

nazaj