Davek na promet nepremičnin > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Davek na promet nepremičnin

Ustavna presoja tretjega odstavka 8. člena ZDPN-2

Ustavno sodišče RS je izdalo odločbo št. U-I-168/15-9, z dne 23. 3. 2016, v kateri je odločilo, da se tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 razveljavi, kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine. Odločba je bila dne 6. 4. 2016 objavljena v Uradnem listu RS, št. 25/16 in učinkuje naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Z razveljavitvijo določbe tretjega odstavka 8. člena ZDPN-2 se izvaja obdavčitev na podlagi splošnih določb Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

Davčni organ ima na podlagi splošnih določb ZDavP-2 tako pravico preveriti resničnost dejstev, ki jih navaja davčni zavezanec, to je: ali prodajna cena, ki jo je davčni zavezanec navedel, ustreza tržni vrednosti nepremičnine ali pa je bila vrednost nepremičnine davčnemu organu prikazana v nižjem znesku zaradi ugodnejše odmere davka. V primeru dvoma v pravilnost prodajne cene, davčni organ tržno vrednost posamezne nepremičnine ugotavlja v vsakem posameznem odmernem postopku posebej (npr. primerjava s splošno znanimi tržnimi cenami na m² na določenem področju, primerjava s cenami iz izvedenih prodaj primerljivih nepremičnin). Po splošnih določbah ZDavP-2 pa ima davčni zavezanec pravico oceno tržne vrednosti nepremičnine, ugotovljene s strani FURS, izpodbijati s predložitvijo individualne cenitve.

nazaj