Ekološki proizvodi

Novice

  • Trenutno ni novic.

Opis

Ekološko kmetijstvo je del širše preskrbovalne verige, ki poleg kmetijske pridelave vključuje še predelavo, razvoz in prodajo živil. Kmetijski pridelek ali živilo je lahko označeno z „ekološki“, če je zanj izdan certifikat, da izpolnjuje predpisane pogoje pridelave in predelave ter so pridelovalci ali predelovalci vpisani v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov ali živil.

Uvoz ekoloških pridelkov in živil iz tretjih držav morajo spremljati predpisani dokumenti (iz uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008), ki dokazujejo, da so bili pridelki in živila pridelani in predelani po predpisanih pravilih ter zagotavljajo sledljivost pridelkov in živil od proizvajalca do končnega potrošnika.

Carinski organi izvajajo nadzor nad uvozom ekoloških pridelkov in živil ob sprostitvi v prost promet. Ob tem preverijo skladnost pošiljke z dokumenti in jo po potrebi pregledajo. Ob sprostitvi v prost promet mora spremljati pošiljko ekoloških pridelkov in živil izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu za uvoz izdelkov iz ekološke pridelave v EU (v nadaljevanju: potrdilo). Izvirnik potrdila carinski organi overijo. Kadar se pošiljka ekoloških proizvodov še pred sprostitvijo v prost promet razdeli na različne serije, morajo carinski organi pred tem preveriti izvirnik potrdila in ga overiti. Ob delitvi mora biti za vsako serijo priložen izpisek potrdila o kontrolnem pregledu za uvoz izdelkov iz ekološke pridelave v EU, ki ga carinski organi overijo. Kadar izvirnik potrdila ni priložen pošiljki ekoloških pridelkov in živil oziroma se ugotovijo nepravilnosti na pošiljki ali dokumentih, carinski organi obvestijo pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki ukrepa v skladu s svojimi pooblastili.

Vprašanja in odgovori

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Sveta (ES) št. 834/2007, z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91
  • Uredba Komisije (ES) št. 889/2008, z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora
  • Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008, z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki