Centralizirano carinjenje

Novice

  • Trenutno ni novic.

Opis

Carinski organi lahko gospodarskemu subjektu na podlagi zahtevka dovolijo, da na carinskem uradu, pristojnem v kraju, kjer ima ta oseba sedež, vloži carinsko deklaracijo za blago, ki se predloži carini v drugem carinskem uradu. Navedeno pomeni, da se blago predloži pri enem carinskem organu, deklaracija pa pri drugem. Pogoj za pridobitev dovoljenja za centralizirano carinjenje je dovoljenje AEOC. Izdaja dovoljenja se lahko opusti, kadar se carinska deklaracija vloži ter blago predloži carinskima uradoma v okviru iste države članice. Dovoljenje je obvezno v primeru, ko se deklaracija predloži v eni DČ (država izdajateljica), blago pa prepusti v drugi DČ (sodelujoča država).

Država izdajateljica je država, ki izda dovoljenje za centralizirano carinjenj. V tej DČ se vlagajo dopolnilne carinske deklaracije, obračunajo in plačajo uvozne dajatve in posredujejo statistični podatki za EUROSTAT (preko nacionalnega statističnega urada).

Sodelujoča država je država, ki je vključena v dovoljenje za centralizirano carinjenje. V tej DČ se predloži in fizično prepusti blago in praviloma obračuna in plača DDV.

Zahtevek za centralizirano carinjenje se vloži pri Finančnem uradu Celje, ki je v Sloveniji pristojen za izdajo dovoljenj za centralizirano carinjenje (CC).


Centralizirano carinjenje nadomešča enotna dovoljenja za poenostavljene postopke (EDPP).

Podrobnejši opisi

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)

Povezane vsebine