Uvoz blaga

Novice

Opis

Uvoz blaga je vnos blaga iz tretje države (iz države ali z ozemlja, kjer se ne uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije) ali s tretjega ozemlja, ki ni del carinskega območja Unije (otok Heligoland, ozemlje Busingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italija in italijanske vode Luganskega jezera), na carinsko območje Unije.

Oseba, ki želi uvoziti blago, mora pred vnosom le-tega na carinsko območje Unije poskrbeti, da je bila za blago (razen v primeru predpisanih izjem) vložena vstopna skupna deklaracija.

Od trenutka vnosa blaga na carinsko območje Unije je blago pod carinskim nadzorom in je lahko predmet kontrole carinskih organov. Promet z blagom, ki je zavezano veterinarski, fitosanitarni ali drugi predpisani kontroli, je dovoljen le preko tistih mejnih prehodov, ki so določeni za promet takšnega blaga. Za vse blago, ki ga ni mogoče deklarirati ustno, je treba na meji vložiti carinsko deklaracijo za vnos blaga v želeni postopek. V Sloveniji je možen neposreden vnos blaga iz tretje države ali tretjega ozemlja preko pristanišča Koper, Letališča Jožeta Pučnika oziroma v poštnem prometu. Carinjenje blaga se lahko opravi pri mejnem oddelku za carinjenje, lahko pa se blago po predložitvi mejnim carinskim organom najprej uvede v tranzitni postopek in se prepelje do namembnega kraja na carinskem območju Unije, kjer bo dano v izbrani carinski postopek.

Po predložitvi blaga namembnemu carinskemu organu je treba blago dati v enega od carinskih postopkov.

Deklarant lahko vloži carinsko deklaracijo za naslednje carinske postopke:

 • sprostitev v prost promet,
 • posebni postopki:

  • tranzit,
  • carinsko skladiščenje,
  • postopek proste cone,
  • začasni uvoz,
  • posebna raba,
  • aktivno oplemenitenje,
  • pasivno oplemenitenje,

 • izvoz.

Deklaracija se vloži v elektronski obliki in izpolni v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih. Priloge deklaracije so dokumenti, potrebni za izvedbo želenega carinskega postopka (račun, potrdilo o poreklu, dovoljenje …). Za nekatere vrste blaga so potrebna dokazila o tem, da je bila opravljena predpisana veterinarska, fitosanitarna ali druga kontrola.

Višina uvoznih dajatev, ki se obračuna za blago pri uvozu je odvisna od uvrstitve blaga pod ustrezno tarifno oznako zajeto v brskalniku TARIC, njegove vrednosti, količine in porekla.

Vprašanja in odgovori

Povezave

 • Uvoz blaga  

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 • Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)