Tarifni ukrepi in protidamping > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Tarifni ukrepi in protidamping

Pojasnilo k Uredbi Sveta (EU) 2018/581 in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1517 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatero blago, ki se vgrajuje v zrakoplove ali se v njih uporablja

Dne 1. 11. 2018 začne veljati Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1517 in z njo v celoti Uredba Sveta (EU) 2018/581.

S tem datumom preneha veljati Uredba (ES) 1147/2002, ki je do sedaj urejala opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatero blago, ki se vgrajuje v zrakoplove ali se v njih uporablja.

Avtonomne dajatve skupne carinske tarife, določene v Uredbi (EGS) št. 2658/87, za dele, sestavne dele in drugo blago takšne vrste, ki se vgradi ali uporabi za zrakoplove in njihove dele pri izdelavi, popravilu, vzdrževanju, obnovi, spremembi ali pretvorbi, se opustijo.

Komisija je v prilogi I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1517 določila seznam tarifnih številk, tarifnih podštevilk in oznak kombinirane nomenklature, določene v Uredbi (EGS) št. 2658/87, pod katere se uvrsti blago, upravičeno do opustitve avtonomnih dajatev skupne carinske tarife.

Da bi se izkoristila ugodnost opustitve avtonomne dajatve skupne carinske tarife, deklarant carinskim organom ob vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet da na voljo dovoljenje za sprostitev v uporabo, tj. obrazec EASA 1, kot je navedeno v Dodatku I k Prilogi I k Uredbi (EU) št. 748/2012, ali enakovredno potrdilo. Dovoljenje se da na voljo z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov ali na drug način.

V TARIC-u se bo od 1. 11. 2018 prikazoval ukrep "Tarifna opustitev zračne plovnosti" s pogojem.

UKREP: 119 Tarifna opustitev zračne plovnosti
Velja od 1. 11. 2018

Pogoj:
Predložitev potrdila/dovoljenja/listine
Postavke pogoja
Potrdilo: Dovoljenje za sprostitev v uporabo, tj. obrazec EASA 1 (Dodatek I k Prilogi I k Uredbi (EU) št. 748/2012), ali enakovredno potrdilo (C119)
Akcija: Uporabi navedeno dajatev
Potrdilo: Ni priloženo!
Akcija: Ukrep se ne more uporabiti

V polje 36 EUL se bo kakor do sedaj vpisala šifra ugodnosti 119. V polje 44 EUL pa se po novem namesto šifre (A119) vpiše šifra (C119)(referenčna številka obrazca iz polja 3, EASA 1 obrazca).
V polje 44 ni več potrebno vpisovati teksta "S potrdilom o plovnosti".

 

nazaj