Poštni promet

Novice

Opis

Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti.

Carinskih formalnosti ni potrebno opraviti v primerih pošiljk, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav članic EU, razen, če gre za pošiljke, ki vsebujejo blago, ki še ni bilo sproščeno v prost promet v EU oziroma, če so bile pošiljke poslane z ozemelj, ki so izvzeta s carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic.

Vse pošiljke, ki prispejo iz zgoraj navedenih držav, morajo biti predložene carinskemu organu. Za predložitev pošiljk v poštnem prometu je odgovoren prenosnik pošiljke, to je Pošta Slovenije.

Za naslednje pošiljke morajo biti vsi podatki predloženi v elektronski obliki:

  • pošiljke nad 22 EUR,
  • pošiljke, za katere na podlagi razpoložljivih podatkov ni mogoče določiti njihove realne vrednosti in
  • pošiljke, v zvezi s katerimi so zaznana druga tveganja, ki bi lahko vplivala na sprostitev v prost promet.

Za pošiljke, katerih vrednost ne presega 150 EUR, elektronske podatke za namene carinjenja carinskemu organu predloži Pošta Slovenije, skladno s pridobljenim dovoljenjem za nastopanje v vlogi deklaranta.

V kolikor želi prejemnik blaga sam poskrbeti za carinjenje pošiljke, to lahko stori v okviru standardnega carinskega postopka. O svoji odločitvi obvesti Pošto Slovenije po prejemu obvestila o prejemu pošiljke na elektronski naslov: 1004.ljubljana(at)posta.si. V zadevo sporočila se navede »Standardni carinski postopek in sprejemna številka pošiljke«. V besedilu sporočila prejemnik izjavi, da bo sam poskrbel za carinjenje zadevne pošiljke. Prejemnik mora najkasneje v 15 dneh (šteto od naslednjega dne, ko je poslal obvestilo Pošti Slovenije) vložiti carinsko deklaracijo pri Oddelku za carinjenje Ljubljana. Pošta Slovenije pošiljke, za katere ni bil izveden carinski postopek, vrne pošiljatelju 21. koledarski dan od datuma, navedenega na obvestilu prejemniku.

Pošiljke z blagom v vrednosti nad 150 EUR ter ostalo blago, ki se ne sprosti na podlagi dovoljenja Pošte Slovenije, se ocarinijo v okviru standardnega carinskega postopka ali drugih poenostavitev kar pomeni, da je za te pošiljke potrebno vložiti elektronsko deklaracijo v carinski informacijski sistem. Pogoj za to je prijava v carinski informacijski sistem preko portala e-carina ter razpolaganje z ustrezno programsko opremo. Za osebe, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, deklaracijo vloži njihov carinski zastopnik. Carinska deklaracija se vloži pri Oddelku za carinjenje Ljubljana.

Več informacij o uvoznih postopkih je dostopnih na zavihku uvoz blaga in Navodilu št. 4/2017 o izvajanju carinjenja blaga.

Način izvedbe carinskega postopka je rezultat dogovora med prejemnikom in prenosnikom pošiljke. Pri tem veljajo splošni pogoji poslovanja prenosnika pošiljke. Ne glede na to, pa je Pošta Slovenije, v skladu s carinsko zakonodajo EU ter določili Svetovne poštne konvencije, odgovorna za predložitev pošiljk s carinskim blagom.

Prejemnik blaga mora carinskemu organu za opravljanje carinskih formalnosti zagotoviti vse dokumente in podatke, potrebne za carinjenje blaga. Kadar pošiljki niso priloženi vsi podatki Pošta Slovenije od prejemnika zahteva dodatna pojasnila, kar je povezano z dodatnimi stroški postopkov, ki jih opravlja Pošta Slovenije skladno s svojim cenikom storitev carinskega posredovanja

Pri presoji, ali je blago v pošiljki upravičeno do oprostitve, se upošteva vrednost blaga (brez poštnine ali drugih posrednih stroškov).

Plačila uvoznih dajatev (carine) so lahko oproščene:

  • pošiljke blaga zanemarljive vrednosti, ki se pošiljajo neposredne iz tretje države prejemniku v EU, do skupne vrednosti 150 evrov. Oprostitev ne velja za alkoholne pijače, parfume in toaletne vode ter tobak in tobačne izdelke;
  • blago v pošiljkah nekomercialne narave, ki jih iz tretje države pošiljajo fizične osebe drugim fizičnim osebam na carinskem območju EU do vrednosti 45 evrov. Pri tem veljajo za alkohol, cigarete in določene druge izdelke količinske omejitve.

Ob uvozu se obračuna in plača tudi davek na dodano vrednost, razen, če gre za pošiljko blaga zanemarljive vrednosti, ki je oproščena plačila carine in ne presega vrednosti 22 evrov.

Vprašanja in odgovori

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Uredba Sveta (ES) št. 1186/09 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki