Plačevanje davkov in drugih dajatev

Novice

Opis

Plačani davki, prispevki in druge obvezne dajatve, za katere je skrbnik in nadzornik Finančna uprava RS, so prihodki proračuna države, proračunov občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) in posredno proračuna Evropske unije.

Zavezanci plačujejo davke, prispevke in druge obvezne dajatve (v nadaljevanju: dajatve) v skladu s  Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju: Pravilnik o podračunih) na račune, ki so odprti pri Banki Slovenije. Računi so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov države in občin (EZR države in EZR občin), in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). V sistemu EZR države so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, odprti tudi podračuni ZZZS in ZPIZ.

Pravilnik o podračunih v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet, poleg podračunov, na katere zavezanci plačujejo dajatve, predpisuje tudi druge obvezne podatke, ki morajo biti vpisani na nalogu za plačilo. Ti podatki pomenijo referenco za prejemnika, sestavljeni so iz modela kontrole in sklica na številko odobritve in morajo biti vpisani na univerzalnem plačilnem nalogu (v nadaljevanju: UPN).

Pri prostovoljnem plačilu (pred uvedbo izvršbe) davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatvah lahko zavezanci poleg plačila s sklicem s katerimi izberejo vrsto dajatve, izberejo način plačila s katerim poravnajo več vrst dajatev z enim plačilnim nalogom, in sicer tako da, združijo obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma istemu IBAN računu in navedejo ustrezno referenco za plačilo:

  • PDP – proračun države:     SI56 01100-8881000030,   referenca SI19 DŠ-99996
  • PDP – ZPIZ:                          SI56 01100-8882000003,   referenca SI19 DŠ-99996
  • PDP – ZZZS:                         SI56 01100-8883000073,   referenca SI19 DŠ-99996
  • 212 PDP – občine:              SI56 01EZR-888OBČ00kk, referenca SI19 DŠ-99996. 

UPN je namenjen izvrševanju  plačilnih transakcij v evrih, v dobro prejemnikov plačil na območju SEPA. Plačilni nalog UPN/SEPA predstavlja uvedbo enotnega standarda za vsa kreditna plačila, ki temelji na SEPA shemi za kreditna plačila ter prinaša prednosti in racionalizacijo, saj lahko uporabniki pri vseh plačilih uporabljajo le en sam obrazec, tako v papirni kot v elektronski obliki. Posebnost obrazca je Referenca – oznaka SI oz. RF in koda namena - identifikacija namena.

Podrobnejši opisi

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  •   Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013)
  •   Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015)
  •   Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015)
  •   Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016)

 

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Povezane vsebine